دفتر ازدواج و طلاق شهریار

طبق وظیفه قانونی، برای آگاهی کسانی که قصد مراجعه به این دفتر و اخذ سوابق ثبتی قدیمی خود و جواب استعلام را دارند، نشانی کنونی به شرح زیر است:

بین شهریار و شهر جدید اندیشه
روبه روی شهرک اداری

جنب پل عابر - كوچه قانون 1 - پلاك 1 - واحد 1

دفتر ازدواج 32 شهریار و طلاق 4 شهریار

021-65322750

09123343844

سردفتر: ابوالحسن دریابار

برخی نکات مربوط به طلاق

پیامبر اسلام فرمود: من از طلاق نفرت دارم. اگر شما درصد کمی احتمال توافق برای زندگی مشترک دارید، ثبت طلاق برای شما و ما (دفتر طلاق) گناه می باشد

مکان ما در نقشه

بین شهریار و شهر جدید اندیشه - روبه روی شهرک اداری جنب پل عابر - كوچه قانون 1 - پلاك 1 - واحد 1
ثبت ازدواج و طلاق با تعرفه دولتی می باشد
02165322750
09123343844